Obchodní podmínky prodeje

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují a upravují způsob přístupu a prohlížení Webových stránek vlastněných Nákupním centrem a určují práva a povinnosti Kupujících Dárkových karet na výše uvedených Webových stránkách.

Dokončením objednávky na Webových stránkách potvrzujete, že jste se s těmito VOP seznámili a že je přijímáte.

 

ČLÁNEK 1. DEFINICE

Kupující
Vy, druhá smluvní strana, kdo jste si na Webových stránkách objednali nebo zakoupili alespoň jednu Dárkovou kartu.

Dárková karta
Dárková karta zakoupená Kupujícím prostřednictvím Webových stránek, která je fyzickým předmětem a umožňuje použití elektronických peněžních prostředků zakoupených v síti určené Nákupním centrem.

Nákupní centrum
Obchodní centrum Metropole ZličínCGI METROPOLE, s.r.o. se sídlem Praha 5, Řevnická 1/č.p. 121, PSČ 15521, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71880

Obecné podmínky používání Dárkové karty
Obecné podmínky používání Dárkové karty.

Obchodní podmínky
Tyto všeobecné obchodní podmínky prodeje.

My
Nákupní centrum.

Strana/strany
Nákupní centrum a Kupující (v případě použití jednotného čísla jedna z těchto stran).

Technický partner
Giftify, société anonyme (společnost s ručením omezeným) se sídlem v Cantersteen 47, 1000 Brussel (Belgie), která je zapsána v Banque Carrefour des Entreprises [belgický obchodní rejstřík] pod identifikačním číslem 0820.246.648.

Webové stránky
Webové stránky metropolezlicin.giftify.net Nákupního centra, kde lze Dárkové karty zakoupit.

Uživatel
Konečný uživatel Dárkové karty. Kupující může, ale nemusí, být uživatelem Dárkové karty v závislosti na tom, zda ji používá sám nebo ji předává třetí straně.

Vy
Kupující.

 

ČLÁNEK 2. OBJEDNÁVÁNÍ DÁRKOVÝCH KARET

2.1. Na Webových stránkách lze objednat jednu nebo více Dárkových karet. Zůstatek elektronických peněz registrovaných na Dárkové kartě může být zvolen automaticky Kupujícím z dostupných možností nebo stanoven Kupujícím v rámci limitů uvedených na Webových stránkách. Nákupní cena Dárkových karet odpovídá výši zůstatku elektronických peněz, které lze prostřednictvím výše uvedených Dárkových karet použít, přičemž se na ni vztahují další poplatky spojené se zpracováním objednávky, doručením Dárkové karty nebo doplňkovými službami (např. dárková krabička). Celková cena včetně všech nákladů je Kupujícímu jasně sdělena před dokončením objednávky.

2.2. Přijetí objednávky je provedeno online, když Kupující klikne na tlačítko k tomuto účelu určené, čímž bez výhrad vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

2.3. Potvrzení objednávky je Kupujícímu neprodleně zasláno na zadanou e-mailovou adresu.

2.4. Kupující může platit pomocí platebních metod uvedených na Webových stránkách. Kupující výslovně prohlašuje, že je oprávněn použít platební metodu, kterou používá k úhradě své objednávky.

2.5. Nákupní centrum si vyhrazuje právo zrušit nebo odmítnout jakoukoli objednávku Kupujícího, se kterým je veden právní spor, ať už probíhající nebo minulý, týkající se úhrady předchozí objednávky, nebo pokud má Nákupní centrum důvodné podezření na podvod, aniž by muselo své rozhodnutí zdůvodňovat.

 

ČLÁNEK 3. POUŽITÍ DÁRKOVÝCH KARET

3.1. Podmínky používání Dárkových karet se řídí Všeobecnými podmínkami používání Dárkových karet, které jsou k dispozici na metropolezlicin.giftify.me a na které se odkazuje.

3.2. Kupující prohlašuje, že se seznámil s (výše uvedenými) Všeobecnými podmínkami používání Dárkových karet a že je přijímá.

3.3. Za použití Dárkové karty odpovídá Uživatel, a pokud je Uživatel odlišný od Kupujícího, ručí za dodržování Všeobecných podmínek použití Dárkové karty Uživatelem Kupující.

 

ČLÁNEK 4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY A DODÁNÍ

4.1. Po provedení objednávky na Webových stránkách a potvrzení platby Kupujícím budou Dárkové karty doručeny nebo zpřístupněny Kupujícímu podle možnosti, kterou si zvolil z možností dostupných na Webových stránkách při vytváření objednávky.

4.2. Pokud rychlému vyřízení objednávky nebo odeslání Dárkových karet zabrání událost vyšší moci, vyhrazujeme si právo objednávku zrušit. V případě zrušení objednávky bude Kupujícímu vrácena uhrazená platba a Kupující bude neprodleně informován na uvedené e-mailové adrese.

4.3. Pokud objednaný produkt není skladem, budeme vás o tom neprodleně informovat e-mailem. V takovém případě bude objednávka zrušena a platba bude Kupujícímu vrácena.

4.4. Dodací lhůty uvedené na Webových stránkách při objednávce jsou přibližné. Vynakládáme veškeré úsilí, abychom uvedené časy dodrželi.

4.5. Pokud mají být Dárkové karty doručeny, budou zaslány prostřednictvím doručovací služby poskytované třetí stranou, kterou si Kupující vybere v době objednávky z možností dostupných na Webových stránkách. Doručení se provádí na adresu uvedenou Kupujícím.

4.6. Jednotlivé sazby a dodací podmínky jsou Kupujícímu sděleny před zadáním objednávky.

4.7. Na jednu objednávku lze uvést pouze jednu doručovací adresu. Pokud mají být Dárkové karty doručeny na více adres, Kupující musí pro jednotlivé doručovací adresy vytvořit samostatné objednávky.

4.8. K převodu vlastnictví a rizik spojených s Dárkovou kartou dochází okamžikem doručení.

 

ČLÁNEK 5. PRÁVO NA ZRUŠENÍ

5.1. Pokud je Kupující spotřebitelem, může svou objednávku bezplatně zrušit, aniž by musel své rozhodnutí zdůvodňovat, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vystavení Dárkové karty.

5.2. Pro uplatnění tohoto práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující oznámit své rozhodnutí odstoupit od smlouvy prostřednictvím jasně formulovaného prohlášení adresovaného Nákupnímu středisku ve stanovené lhůtě. Oznámení je možné zaslat dopisem poštou nebo e-mailem. Doporučujeme použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v Příloze 1 těchto Obchodních podmínek.

V případě odstoupení od smlouvy z vaší strany musíte Dárkovou kartu vrátit na vlastní náklady nejpozději do čtrnácti (14) dnů poté, co jste nám oznámili své rozhodnutí odstoupit od této smlouvy, a to na následující adresu:
CGI METROPOLE, s.r.o.
Řevnická 121/1
Praha 5
155 21

5.3. Jakmile obdržíme žádost o odstoupení od smlouvy, může být daná Dárková karta deaktivována na dálku.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy z vaší strany vám uhradíme cenu příslušné Dárkové karty (karet) včetně nákladů na doručení (s výjimkou případných dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný způsob doručení než nejlevnější standardní způsob doručení, který nabízíme), a to při nejbližší příležitosti a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Úhradu provedeme stejnou platební metodou, jakou jste použili pro počáteční transakci, pokud si výslovně nesjednáte jinou metodu; v každém případě vám tato úhrada nebude způsobovat žádné náklady.

5.5. Vyhrazujeme si právo odložit vrácení peněz až do obdržení fyzické Dárkové karty (Dárkových karet), na kterou (které) se vztahuje právo na odstoupení od smlouvy, nebo do doby, než předložíte důkaz, že jste Dárkovou kartu (karty) odeslali zpět.

5.6. Pokud byla Dárková karta (Dárkové karty) zcela nebo částečně použita (použity), nelze ji (je) vrátit. Kupující výslovně bere na vědomí, že jakékoli úplné nebo částečné použití Dárkové karty znamená vzdání se práva na zrušení dané karty.

 

ČLÁNEK 6. SOULAD POŠKOZENÍ A ZÁRUKA

6.1. V případě fyzických Dárkových karet, a pokud je Kupující spotřebitelem, se na Kupujícího vztahují zákonné záruky stanovené platnými právními předpisy. V případě nesouladu poškození Dárkové karty je Kupující povinen informovat Nákupní centrum neprodleně, nejpozději však do dvou měsíců od zjištění nesouladupoškození.

Tato záruka se vztahuje pouze na nesouladpoškození, kteréý existovalo v okamžiku doručení Dárkové karty. Nevztahuje se na vady nebo nedostatky způsobené nesprávným používáním, jako je poškození vodou, nedbalost a opotřebení.

6.2. V případě nesouladu poškození Dárkové karty je Kupující povinen vrátit vadnou Dárkovou kartu Nákupnímu centru podle článku 5, které mu automaticky zašle novou fyzickou Dárkovou kartu.

 

ČLÁNEK 7. ODPOVĚDNOST

7.1. Odpovědnost Nákupního centra je omezena na případy hrubé nedbalosti nebo podvodu. Nákupní centrum nemůže být v žádném případě činěno odpovědným za náhradu nepřímých škod (např. poškození dobrého jména, ušlý zisk atd.), které utrpěl Kupující.

7.2. Nákupní centrum nenese odpovědnost za žádné nepříjemnosti ani škody vzniklé v důsledku používání internetové sítě a související s vyšší mocí, zejména s výpadkem služeb, útokem zvenčí nebo počítačovým virem či jakoukoli jinou událostí, která je zákona považována za vyšší moc.

7.3. Pokud to zákony umožňují, nemůže být Nákupní centrum činěno odpovědným za škody, které přímo nebo nepřímo vyplývají z používání Webových stránek.

7.4. Nákupní centrum nezaručuje bezproblémový chod Webových stránek. Nákupní centrum v rámci zákonných možností nenese žádnou odpovědnost v případě selhání či nedostupnosti nebo v případě jakékoli jiné přímé či nepřímé škody, která může vzniknout v důsledku přístupu na Webové stránky nebo jejich používání. Nákupní centrum v žádném případě neodpovídá za škody vzniklé v důsledku přerušení služby, technických chyb, virů nebo jiných faktorů, které nejsou pod kontrolou Nákupního centra.

 

ČLÁNEK 8. OSOBNÍ ÚDAJE

8.1. Respektujeme váš soukromý život a dodržujeme obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Z používání našich Webových stránek a vytvoření objednávky o vás získáváme určité osobní údaje. O tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a k jakým účelům, si můžete přečíst v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Naše Zásady ochrany osobních údajů najdete zde: https://www.westfield.com/cs-cz/privacy-notice.

 

ČLÁNEK 9. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

9.1. Veškeré prvky Webových stránek, ať už ve formátu textovém, vizuálním nebo zvukovém, včetně použité technologie a názvu domény, jsou výhradním vlastnictvím Nákupního centra nebo jeho Technického partnera. Použití a prezentace těchto prvků na Webových stránkách neobnáší vzdání se práv Nákupního centra nebo jeho Technického partnera ani implicitní oprávnění k použití všech nebo části těchto prvků bez předchozího písemného souhlasu Nákupního centra nebo jeho poskytovatele technických služeb.

9.2. Jakékoli nezákonné hypertextové odkazy na Webové stránky, ať už jsou použity jakoukoli technikou, jsou zakázány (mimo jiné včetně „framingu“ a „inline odkazů“). Nelegální odkaz musí být v každém případě na žádost Nákupního centra nebo Technického partnera odstraněn.

 

ČLÁNEK 10. RŮZNÉ

10.1. Skutečnost, že se rozhodneme neuplatnit tyto Obchodní podmínky (nebo jejich část), nelze v žádném případě vykládat jako vzdání se práv podle těchto Obchodních podmínek v pozdější fázi nebo ve vztahu k jinému kupujícímu.

10.2. Komunikace mezi námi a Kupujícím bude probíhat telefonicky nebo e-mailem v češtině.

 

ČLÁNEK 11. STÍŽNOSTI, ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PRAVOMO

11.1. Veškerá naše práva a povinnosti, stejně jako práva a povinnosti Kupujícího, se řídí a musí být vykládány v souladu s platným právem naší země.

11.2. Pokud nejste s našimi službami spokojeni, můžete nám e-mailem s potvrzením o přijetí zaslat písemnou stížnost nebo stížnost vyjádřit telefonicky. Zde jsou naše kontaktní údaje:
CGI METROPOLE, s.r.o.
Řevnická 121/1
Praha 5
155 21
Tel.: 226 081 511
E-mail: info@metropole.cz

11.3. Pokud jste spotřebitel a nejste spokojeni s našimi službami nebo s tím, jak byla vaše stížnost vyřízena, můžete se odvolat k orgánu určenému pro mimosoudní řešení sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Evropská komise má k dispozici také platformu pro řešení sporů online, kterou naleznete zde https://ec.europa.eu/consumers/odr/

11.4. Bez ohledu na zákonná omezující ustanovení upravující pravomoc jiných jurisdikcí (například pro spotřebitele) mohou Obchodní centrum a Kupující jako žalobce nebo žalovaný podat jakýkoli spor vyplývající přímo či nepřímo z jejich smluvního vztahu, resp. která je s ním spojena, soudům a tribunálům v jurisdikci, kde se Obchodní centrum nachází.

 

 

Příloha 1: Formulář pro odstoupení od smlouvy a žádost o vrácení zůstatku
Dárkové karty Metropole Zličín

 

Žádám o odstoupení od smlouvy a vrácení zůstatku mé předplacené neaktivní dárkové karty Metropole Zličín na bankovní účet.

 

Údaje o zákazníkovi 

  • Jméno a příjmení: ………………………………………………………………….....

Údaje o kartě 

  • Referenční číslo objednávky: ……………………………………………………
  • TOKEN karty: ………………………........……………………………………………

Údaje o vrácení předplacené částky na následující bankovní účet 

  • Majitel účtu: ………………………………………………….............….……………………
  • IBAN: …………………………………… BIC / SWIFT: ……………….………………………
  • Číslo účtu: …………………………… Bankovní kód: ………………………………………

Potvrzuji správnost mých uvedených údajů. Žádost o navrácení zůstatku v rámci odstoupení od smlouvy ve 14ti denní lhůtě od zakoupení je vrácení částky bezplatné. Finanční částka bude vrácena do čtrnácti (14) dnů po vrácení Dárkové karty nebo poté, co jste prokázal/a, že jste nám zaslal/a Dárkovou kartu včetně původní stvrzenky/faktury.

Podpis držitele karty ……………………….

Místo, datum: ………………………… Podpis držitele karty: ……………………….